Nanjing International School

Home / Institution / Nanjing International School
Institution: 
Nanjing International School
Status: 
Accredited
Initial Accreditation (year of affiliation if Candidate): 
2007
Last Review: 
2017
Grades: 
PS-12
Enrollment: 
622
School Head Name: 
Laurie McLellan
School Head Title: 
Director
Address: 
Xue Heng Lu 8, Xian Lin Da Xue Cheng Qi Xia District, Nanjing, Jiangsu
Phone: 
+86 (25) 85899111
Fax: 
+86 (25) 85899222